Príručka pre používateľa

Metodická príručka je doplnkový didaktický materiál k učebnici E-book. V obsahu Metodickej príručky sú zahrnuté doplnkové vzdelávacie materiály pre učiteľa, vytvorené ako podporné nástroje k výučbe žiaka pomocou učebnice E-book. Do týchto materiálov radíme nasledovné dokumenty:

  1. Poznámkový blok ktorý obsahuje didakticky spracované poznámky z učebnice E-book pod názvom Zhrnutie učiva z učebnice E-book.
  2. Spätná väzba zameraná na zostavené otázky a úlohy z prebraného učiva.
  3. Test na overenie osvojenia prebraného učiva prioritne určený na overenie čítania s porozumením.

Metodické materiály – podporné odborné materiály pre učivo zaradené do jednotlivých kapitol učebnice E-book.
Metodická príručka je určená výhradne pre učiteľa ako podklad k príprave na vyučovaciu hodinu, resp. na priame využitie k výkladu učiva a získaniu spätnej väzby o úrovni osvojenia učiva žiakmi.