O projekte

„Nový potenciál rozvoja agrosektora – AGROMECHATRONIK“

Elektronická učebnica  „Nový potenciál rozvoja agrosektora – Agromechatronik“, číslo projektu 2019-1-SK01-KA202-060773 vznikla v rámci projektu Erasmus+ KA2 – Odborné vzdelávanie a príprava – Strategické partnerstvá. Je výsledkom cezhraničnej kooperácie viacerých partnerov SOŠ Pruské, ŠIOV Bratislava, Agrion Nitra, Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město  a Landw.Fachschule Burgkirchen Rakúsko,pričom koordinátorom projektu bola Stredná odborná škola Pruské.

Cieľom projektu bolo vytvorenie spoločnej platformy pre výučbu agromechatroniky v krajinách, ktoré majú priamu skúsenosť s výučbou a jej následnú transformáciu v partnerských krajinách.

Hlavný cieľ v sebe zahŕňal čiastkové ciele v podobe prispôsobenia vzdelávacieho kurikula v zapojených štátoch z dôvodu mobility študentov a pedagogických zamestnancov v systéme OVP formou vytvorenia komplexného e-learningového vzdelávacieho materiálu pre predmet agromechatronika. Posilnila sa samotná kvalita škôl, učiteľov a majstrov odbornej výchovy v oblasti výstupov učenia potrebné pre trh práce. Študenti si zvýšili medzikulturálne a jazykové schopnosti, rozvinuli spoluprácu so zahraničnými učiteľmi a študentmi.

Partnerstvo v projekte tvorili:

Stredná odborná škola Pruské – koordinátor projektu. Od roku 2017 vyučuje na škole študijný experimentálny odbor agromechatronik.

AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR, ktorý je odborným garantom vzdelávania s prepojením priamo na výrobcov a predajcov poľnohospodárskej techniky.

ŠIOV  Bratislava – odborný garant pre odborné vzdelávanie na Slovensku.

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – stredná škola podobného zamerania.

Landwirtschaftliche Fachschule Burgkirchen Rakúsko – zabezpečuje výučbu v systéme duálneho vzdelávania .

Pri odbornom vzdelávaní je dôležité uvedomiť si jeho multidisciplinárny charakter a hľadať spôsoby ako aplikovať nové trendy vzdelávania a množstvo teoretických a praktických poznatkov do vyučovacieho procesu s cieľom zaujať študenta a naučiť ho tvorivo a kriticky myslieť a zároveň sa odborne vyjadrovať a správne rozhodovať.

Záujemci o vzdelávací materiál E – vzdelávací materiál – učebnica (e-book) a Príručka pre používateľov – učitelia , majstri a školitelia OVP, žiaci (metodická príručka) kontaktujú koordinátora projektu SOŠ Pruské, ktorý im poskytne prístupové heslá do jednotlivých verzií vzdelávacieho materiálu.

Kontaktné údaje:

Email: info@sospruske.sk

Telefónne číslo: +421424492532

                          +421905434414