Česká verzia

Elektronická učebnice  „Nový potenciál rozvoje agrosektoru – Agromechatronik“, číslo projektu 2019-1-SK01-KA202-060773 vznikla v rámci projektu Erasmus+ KA2 – Odborné vzdělávání a příprava – Strategické partnerství.

Je výsledkem přeshraniční kooperace více partnerů SOŠ Pruské, ŠIOV Bratislava, Agrion Nitra, Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město  a Landw.Fachschule Burgkirchen Rakúsko, přičemž koordinátorem projektu je SOŠ Pruské.

Publikace vznikla s cílem uspokojení potřeby komplexního vzdelávacího materiálu pro experimentální studijní obor 4532 K agromechatronik, avšak částečně se dá využít i v rámci učebního oboru 4569 H 01 Poľnohospodár – mechanizácia, a také v příbuzných učebních a studijních oborech. Tato učebnice poskytuje ucelený přehled problematiky a má multidisciplinární charakter.

Hlavním cílem bylo vytvoření uceleného souboru poznatků z vícero oblastí, přičemž důraz byl kladen hlavně na vzájemnou návaznost, propojenost, ale především na přehlednost a jednoduchou orientaci v tomto poměrně rozsáhlém díle.

Publikace má jednotný textový a grafický rámec, což ji předurčuje stát se poutavou a zajímavou pro každého študenta. Obsahuje množství příkladů z praxe a teoretické poznatky jsou přímo a následně doplňované konkrétními příklady a reálnou a zároveň výpovídající, hodnotnou fotodokumentací autorů jednotlivých kapitol. Možeme konstatovat, že svojí koncepcí je moderní učebnicí, splňující požadavky kladené na moderní a otevřené školství, přímo propojené s jinými sektory.

Je přehledně rozdělená do deseti kapitol.

První tři kapitoly (kapitola č.1 – Základy spalovacích motorů, kapitola č.2 – Spojky a kapitola č.3 – Převodovky) představují nezbytný základ potřebný pro studenta oboru agromechatronik.

Poznatky uvedené v těchto třech kapitolách mají všeobecný charakter, a tedy je možné využít tuto část učebnice i v příbuzných studijních a učebních oborech se zaměřením na opravu a servis motorových vozidel a strojů využívaných  v zemědělství.

Kapitoly č.1 až č.3 disponují bohatou obrázkovou dokumentací, včetně reálných fotografií z dílenského prostředí, s cílem zaujmout studenta a zároveň poukázat na neoddělitelnost propojení teorie s praxí.

Kapitola č.4 – Elektrika a elektrotechnika má taktéž všeobecný charakter a přehledně popisuje elektrický proud a jeho využití, věnuje se vysvětlení elektrických obvodů, a také i elektronickým součástkám a řídícím jednotkám.

V kapitole č.5 – Tekutinové mechanizmy se soustřeďuje pozornost na hydrostatické systémy a jejich prvky, jako i na popis hydrodynamických mechanizmů. Dále jsou zde podrobně vysvětlené pneumatické mechanizmy, jejich činnost a využití, a také jejich použití v zemědělské technice.

Kapitola č.6 – Základy ovládání hydraulických a pneumatických zařízení, hydrostatické a pneumatické řízení strojů a zařízení  popisuje hydraulické a pneumatické zařízení a jejich ovládací soustavy, vysvětluje základní funkce a principy činnosti a ovládání.

Kapitola č.7 – Zpracování půdy podrobně a přehledně vysvětluje význam půdy a základy jejího zpracování. Vysvětluje význam vhodného zpracování půdy a využití optimální zemědělské techniky při tomto důležitém procesu.

Kapitola č.8 – Setí a sázení – technologie setí (výsevu) se věnuje technologii výsevu a osivu a strojům využívaným na setí a sázení.

V kapitole č.9 – Hnojení je podrobně a prehledně popsaná problematika hnojení a mechanizace potřebná při hnojení, jako i mechanizace využívaná při ochraně rostlin.

Kapitola č.10 – Sběr plodin se věnuje problematice sběru obilovin, kukuřice na zrno, sběru olejnin, okopanin, brambor a pícnin. Zároveň popisuje stroje používané při sběru plodin.

Součástí každé kapitoly je kontrolní test, který umožní rychle a jednoduše prověřit úroveň získaných vědomostí z jednotlivých kapitol.