Slovenská verzia

Elektronická učebnica  „Nový potenciál rozvoja agrosektora – Agromechatronik“, číslo projektu 2019-1-SK01-KA202-060773 vznikla v rámci projektu Erasmus+ KA2 – Odborné vzdelávanie a príprava – Strategické partnerstvá.

Hlavným cieľom bolo vytvorenie uceleného súboru poznatkov z viacerých oblastí, pričom dôraz bol kladený najmä na vzájomnú nadväznosť, prepojenosť ale predovšetkým na prehľadnosť a jednoduchú orientáciu v tomto pomerne rozsiahlom diele.

Publikácia má jednotný textový a grafický rámec, čo je ju predurčuje stať sa pútavou a zaujímavou pre každého študenta. Obsahuje množstvo príkladov z praxe a teoretické poznatky sú priamo a následne dopĺňané konkrétnymi príkladmi a reálnou a zároveň výpovednou a hodnotnou fotodokumentáciou autorov jednotlivých kapitol.

Možno konštatovať, že svojou koncepciou je modernou učebnicou, spĺňajúcou požiadavky kladené na moderné a otvorené školstvo priamo prepojené s inými sektormi.

Je prehľadne rozdelená do desiatich kapitol.

Prvé tri kapitoly (kapitola č.1 – Základy spaľovacích motorov, kapitola č.2 – Spojky a kapitola č.3 – Prevodovky) predstavujú nevyhnutný základ potrebný pre študenta odboru agromechatronik.

Poznatky uvedené v týchto troch kapitolách majú všeobecný charakter, a teda je možné využiť túto časť učebnice aj v príbuzných študijných a učebných odboroch so zameraním na opravu a servis motorových vozidiel a strojov využívaných  v poľnohospodárstve.

Kapitoly č.1 až č.3 disponujú bohatou obrázkovou dokumentáciou, vrátane reálnych fotografií z dielenského prostredia, s cieľom zaujať študenta a zároveň poukázať na neoddeliteľnosť prepojenia teórie s praxou.

Kapitola č.4 – Elektrika a elektrotechnika má taktiež všeobecný charakter a prehľadne popisuje elektrický prúd a jeho využitie, venuje sa vysvetleniu elektrických obvodov, ako aj elektronickým súčiastkam a riadiacim jednotkám.

V kapitole č.5 – Tekutinové mechanizmy sa sústreďuje pozornosť na hydrostatické systémy a ich prvky, ako aj na popis hydrostatických mechanizmov. Ďalej sú tu podrobne vysvetlené pneumatické mechanizmy, ich činnosť a využitie a tiež ich využitie v poľnohospodárskej technike.

Kapitola č.6 – Základy ovládania hydraulických a pneumatických zariadení, hydrostatické a pneumatické riadenie strojov a zariadení  popisuje hydraulické a pneumatické zariadenia a ich ovládacie sústavy, vysvetľuje základné funkcie a princípy činnosti a ovládania.

Kapitola č.7 – Spracovanie pôdy podrobne a prehľadne vysvetľuje význam pôdy a základy jej obrábania. Vysvetľuje význam správneho spracovania pôdy a využitia vhodnej poľnohospodárskej techniky pri tomto dôležitom procese.

Kapitola č.8 – Sejba a sadenie -technológia osiva (výsevu) sa venuje technológii výsevu a osivám a strojom využívaným na siatie a sadenie.

V kapitola č.9 – Hnojenie je podrobne a prehľadne popísaná problematika hnojenia a mechanizácia potrebná pri hnojení, ako aj mechanizácia využívaná pri ochrane rastlín.

Kapitola č.10 – Zber plodín sa venuje problematike zberu obilnín, kukurice na zrno, zberu olejnín, okopanín, zemiakov a krmovín. Zároveň popisuje stroje používané pri zbere plodín.

Súčasťou každej kapitoly je kontrolný test, ktorý umožní rýchlo a jednoducho preveriť úroveň získaných vedomostí z jednotlivých kapitol.